zpět na "soutěž o lístky do kina"

 

2 volné vstupenky do kina“

Na rozhlasové stanici Radio Egrensis bude realizována soutěž s názvem „Vyhraj 2 volné vstupenky do kina“ v termínu: 1.1. - 31.12.2015 - vždy ve všední dny (dále jen jako soutěž)

 

O co soutěžíme:

Pondělí, Pátek - 2 vstupenky do kina Malá scéna v Chodově

Středa - 2 vstupenky do kina Svět v Chebu

Úterý, Čtvrtek - 2 vstupenky do kina Alfa v Sokolově

 

Pravidla soutěže:

Výhru získává ten účastník, který zaregistruje ve vysílání RE mezi 16,00 a 17,00 hodinou moderátorem ohlášenou skladbu od jmenované kapely nebo interpreta a zavolá bezprostředně do studia na telefon.číslo 354436666 a zdůvodní, proč volá! Počet výherců týdně 5.

 

Zadavatel a realizátor soutěže:

KASS s.r.o. nám ČSM 1022, Chodov PSČ 357 35, IČ: 26318491, DIČ: CZ 26318491 , vedené u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 13157, která je také poskytovatelem výher.

Městský dům kultury Sokolov 5. května 655, Sokolov PSČ 356 01,která je také poskytovatelem výher.

Kino Svět Májová 205/29, Cgeb PSČ 350 02, IČ: 26320134, DIČ: CZ26320134,vedené u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 13259, která je také poskytovatelem výher.

Realizátorem soutěže byla, v rozsahu její prezentace prostřednictvím rozhlasové stanice a webu až do fáze výběru výherců pověřena společnost Radio Egrensis s r.o., se sídlem Cheb, Dlouhá 42/10, IČ: 26370298, DIČ:CZ26370298, vedené u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 15750.

 

Podmínky účasti v soutěži a předání výher: Zúčastnit se mohou všichni, kteří mají trvalé bydliště na území České republiky a jsou STARŠÍ 15 LETZ účasti v soutěži jsou vyloučeny osoby, které jsou v pracovním či obdobném vztahu se zadavatelem nebo realizátorem soutěže, nebo osoby blízké těmto osobám (ust. § 22 zákona č 89/2012 Sb., občanského zákoníku) či osoby přímo či nepřímo spolupracující na soutěži.

Účastí v soutěži účastníci souhlasí, že v případě výhry má realizátor soutěže, případně zadavatel soutěže právo bezúplatně využít jejich osobních údajů, obrazových a zvukových záznamů týkajících se účastníků nebo jejich projevů osobní povahy (fotografie, písmo, hlas apod.) pro reklamní a marketingové účely bez omezení. Jména výherců mohou být uveřejněna v médiích a na internetu.

Podrobnosti elektronického kontaktu poskytnutého účastníkem soutěže zadavateli/realizátorovi je zadavatel/realizátor oprávněn využít za účelem šíření obchodních sdělení elektronickými prostředky pouze ve vztahu k účastníkovi, s čímž účastník poskytnutím kontaktu vyslovuje souhlas.

Realizátor zajistí předání a čerpání výhry. Výhru je nutné osobně převzít v místě konání utkání, výherce není povinen výhru přijmout. Výhry nejsou vyměnitelné. Výhru, která není hotovostí, nelze směnit za hotovost. Pokud si výhru výherce nevyzvedne ve lhůtě stanovené zadavatelem a realizátorem,nejpozději však do 30 dnů po jejím získání, možnost čerpat výhru zaniká. .

 

Uveřejnění pravidel soutěže:

Pravidla soutěže vstupují v platnost a příslib odměny je veřejně vyhlášen v den jejich uveřejnění v rádiu nebo na internetových stránkách www.egrensis.cz. Účastníci jsou s pravidly seznámeni a účastí v soutěži projevují vůli být jimi vázáni.

 

Oprávnění zadavatele a/nebo realizátora:

Zadavatel a/nebo realizátor má právo rozhodnout o všech otázkách týkajících se soutěže dle vlastního uvážení, jejich rozhodnutí je konečné a závazné. Zadavatel si vyhrazuje právo kdykoli před provedením výkonu, tj.kdykoliv před splněním podmínek pro získání výhry odvolat příslib odměny (výhry) v soutěži. Odvolání příslibu se provede stejným způsobem a v téže formě, kterým byl příslib učiněn. Je-li podmínkou získání výhry výkon co možná nejlepší, je zadavatel oprávněn odvolat příslib jen ze závažných důvodů, v takovém případě je pak zadavatel povinen přiměřeně odškodnit toho, kdo před odvoláním podmínky příslibu alespoň zčásti splnil.

Soutěž má povahu příslibu odměny ve smyslu § 2884 a násl.zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku a řídí se jeho právní úpravou

Egrensis

rádio


Prosím, zvolte si typ přehrávání našeho živého vysílání. Příjemný poslech.