zpět na "Soutěž Baník Sokolov"

 

„2x VIP vstupenka na domácí fotbalové zápasy FK Baník Sokolov“
V rozhlasové stanici Radio Egrensis bude realizována soutěž s názvem „Vyhraj 2 VIP vstupenky na fotbal“, v termínu: od 9.3.- 20.5.2017-po dobu trvání jarní části FNL 2017.(dále jen jako soutěž)

O co soutěžíme:
2 VIP vstupenky na aktuální domácí fotbalové utkání.

Pravidla soutěže:
Výhru získává ten účastník, který zavolá jako první do studia rádia na telefon 354436666 ve chvíli, kdy začne hrát ohlášený song, který je moderátorem určen jako song pro možnost získání výhry. Počet výherců týdně 1.

Zadavatel a realizátor soutěže:
FK Baník Sokolov a.s.., Jednoty 1628, Sokolov, PSČ 356 01, IČ: 26407833 DIČ: CZ26407833, vedené u Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 1219, která je také poskytovatelem výhry.

Realizátorem soutěže byla, v rozsahu její prezentace prostřednictvím rozhlasové stanice a webu až do fáze výběru výherců pověřena společnost Radio Egrensis s r.o., se sídlem Cheb, Dlouhá 42/10, IČ: 26370298, DIČ:CZ26370298, vedené u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 15750.

 

Podmínky účasti v soutěži a předání výher:

Zúčastnit se mohou všichni, kteří mají trvalé bydliště na území České republiky a jsou STARŠÍ 15 LET. Z účasti v soutěži jsou vyloučeny osoby, které jsou v pracovním či obdobném vztahu se zadavatelem nebo realizátorem soutěže, nebo osoby blízké těmto osobám (ust. § 22 zákona č 89/2012 Sb., občanského zákoníku) či osoby přímo či nepřímo spolupracující na soutěži. Z účasti v soutěži jsou dále vyloučeny osoby, které získali v době posledních 30 dnů jakoukoliv výhru v rámci soutěže ve vysílání Radia Egrensis.

Účastí v soutěži účastníci souhlasí, že v případě výhry má realizátor soutěže, případně zadavatel soutěže právo bezúplatně využít jejich osobních údajů, obrazových a zvukových záznamů týkajících se účastníků nebo jejich projevů osobní povahy (fotografie, písmo, hlas apod.) pro reklamní a marketingové účely bez omezení. Jména výherců mohou být uveřejněna v médiích a na internetu.

Podrobnosti elektronického kontaktu poskytnutého účastníkem soutěže zadavateli/realizátorovi je zadavatel/realizátor oprávněn využít za účelem šíření obchodních sdělení elektronickými prostředky pouze ve vztahu k účastníkovi, s čímž účastník poskytnutím kontaktu vyslovuje souhlas.

Realizátor zajistí předání a čerpání výhry. Výhru je nutné osobně převzít v místě konání utkání (stadion FK Baník Sokolov, pokladna č1.), nejpozději 30 min.před utkáním. Výherce není povinen výhru přijmout. Výhry nejsou vyměnitelné. Výhru, která není hotovostí, nelze směnit za hotovost. Pokud si výhru výherce nevyzvedne ve lhůtě stanovené zadavatelem a realizátorem, nejpozději však v den konání zápasu, možnost čerpat výhru zaniká.

Uveřejnění pravidel soutěže:
Pravidla soutěže vstupují v platnost a příslib odměny je veřejně vyhlášen v den jejich uveřejnění v rádiu nebo na internetových stránkách www.egrensis.cz. Účastníci jsou s pravidly seznámeni a účastí v soutěži projevují vůli být jimi vázáni.

Oprávnění zadavatele a/nebo realizátora:
Zadavatel a/nebo realizátor má právo rozhodnout o všech otázkách týkajících se soutěže dle vlastního uvážení, jejich rozhodnutí je konečné a závazné. Zadavatel si vyhrazuje právo kdykoli před provedením výkonu, tj.kdykoliv před splněním podmínek pro získání výhry odvolat příslib odměny (výhry) v soutěži. Odvolání příslibu se provede stejným způsobem a v téže formě, kterým byl příslib učiněn. Je-li podmínkou získání výhry výkon co možná nejlepší, je zadavatel oprávněn odvolat příslib jen ze závažných důvodů, v takovém případě je pak zadavatel povinen přiměřeně odškodnit toho, kdo před odvoláním podmínky příslibu alespoň zčásti splnil.
Soutěž má povahu příslibu odměny ve smyslu § 2884 a násl.zákona č.89/2012 Sb., občanského zákoníku a řídí se jeho právní úpravou.

Egrensis

rádio


Prosím, zvolte si typ přehrávání našeho živého vysílání. Příjemný poslech.